Produkcija: Pekinpah

www.pekinpah.com


Festival Spider, festival radikalnih teles, je začel plesti svojo mrežo leta 2010 v Ljubljani na pobudo umetnika Mateja Kejžarja, da bi ta divja telesa ne le zbrali na enem mestu, marveč jih tudi prepletli in jim odprli možnost intenzivnega kritičnega obravnavanja kompleksnega kulturnopolitičnega ozračja, družbenih trenj in paradoksov, sodobnih tabujev in najbolj perečih tem – skozi umetniški izraz, seveda. Na Festivalu Spider se javnost sooči z nekonvencionalnimi pristopi in diskurzi, z antihegemonističnimi ugovori in predlogi boljšega, z novimi, hibridnimi žanri, s plesno umetnostjo, ki v glavnem toku le malokdaj dobi svoj čas na javnem odru. Festival Spider nastane, ko se srečajo sile raznolikih posameznic in posameznikov pod okriljem Pekinpaha, umetniško vodstvo pa je v rokah lokalnih umetnic in umetnikov s širokim, a preciznim razgledom po marginalnih (to je, marginaliziranih), podzemnih in progresivnih umetniških tokovih tako v lokalnem kot v globalnem prostoru. Z drugimi besedami: Festival Spider je festival v službi umetnosti; je prostor umetnosti, v katerem se preko kritičnega giba razgali tisto, kar tako ali drugače moti benevolenten potek vsakdanjega življenja; tisto, kar ni lahko, je pa nujno.


KOLOFON


Umetniški vodja: Matej Kejžar

Direktor festivala: Žiga Predan

Izbor filmov: Miha Možina

Ambasadorka festivala: Leja Jurišić

Stiki z javnostjo: Mojca Zupanič

Socialni mediji Špela Tušar

Hrana: Urh, Wok-fresh

Zunanji bar: Božidar

Tehnični direktor festivala: Borut Cajnko

Tehnična ekipa: Luka Curk, Tomo Hrovat, Hotimir Knific, Anže Kreč, Martin Lovšin, Aleksander Plut, Miha Zupan.

Zvočna oprema: Luka Bernetič

Producenti: Žiga Predan, Nataša Zavolovšek, Špela Tušar, Jasmina Klančar

Avtorica besedil: Nina Dragičević

Festivalski fotograf: Matija Lukić

Video: Hana Vodeb 

Video montaža: Agata Przygodzka

Oblikovalec: Boris Balant

Produkcija: Pekinpah

Partnerji: Mednarodni grafični likovni center / International Centre of Graphic Arts (MGLC), Božidar, Center kulture / Cultural centre Španski borci, Pritličje, Klub rečnih kapitanov

Festival sofinancirajo: Ministry of Culture, Republic of Slovenia, City of Ljubljana – Department for Culture, Turizem Ljubljana

Zahvala: David Potočnik / Totalism.org, Tina Drčar, Katerina Mirovič, Grega Mohorčič, Damir Rapič, Igor Remeta, Matej Stupica, Jaka Šimenc, CK Španski Borci, Gledališče Ane Monro, Gledališče Glej, Zavod Bunker/SMEEL, Stripcore/Forum Ljubljana.


 

Production: Pekinpah

www.pekinpah.com


Spider Festival, a festival of radical bodies, began to knit its web back in 2010 in Ljubljana. The idea came from the artist Matej Kejžar, who proposed to not only bring these wild bodies together, but to interlace them and open a possibility for intense critical thematizations of a complex cultural-political atmosphere, social frictions and paradoxes, contemporary taboos and most urgent topics – through an artistic expression, of course. On Spider Festival, the public is confronted with unconventional approaches and discourses, with anti-hegemonic objections and proposals of something better, with new, hybrid genres, with dance art which is only rarely presented in the mainstream. Spider Festival happens once various forces of a diverse individuals come together under the umbrella of Pekinpah, while the artistic guidance is in the hands of local artists who possesse a wide, but also a precise insight into both local and global artistic flows. In other words: Spider Festival is a festival entirely committed to art; it is a space of art in which, through critical movements, what is in one way or the other disturbing to the benevolent course of everyday life; it is that which is not easy, but it is necessary.


CREDITS

Artistic Director: Matej Kejžar

Festival Director: Žiga Predan

Film selection: Miha Možina

Festival Ambassador: Leja Jurišić

PR: Mojca Zupanič

Social media: Špela Tušar

Food: Urh, Wok-fresh

Outdoor bar: Božidar

Festival Technical Director: Borut Cajnko

Technical team: Luka Curk, Tomo Hrovat, Hotimir Knific, Anže Kreč, Martin Lovšin, Aleksander Plut, Miha Zupan.

Sound equipment: Luka Bernetič

Producers: Žiga Predan, Nataša Zavolovšek, Špela Tušar, Jasmina Klančar

Copywriter: Nina Dragičević

Festival photographer: Matija Lukić

Video: Hana Vodeb 

Video editing: Agata Przygodzka

Design: Boris Balant

Production: Pekinpah

Partners: Mednarodni grafični likovni center / International Centre of Graphic Arts (MGLC), Božidar, Center kulture / Cultural centre Španski borci, Pritličje, Club of river captains  

Festival is co-financed by Ministry of Culture, Republic of Slovenia, City of Ljubljana – Department for Culture, Turizem Ljubljana

Thank you: David Potočnik / Totalism.org, Tina Drčar, Katerina Mirovič, Grega Mohorčič, Damir Rapič, Igor Remeta, Matej Stupica, Jaka Šimenc, CK Španski Borci, Gledališče Ane Monro, Gledališče Glej, Zavod Bunker/SMEEL, Stripcore/Forum Ljubljana.